Zapisz się do naszego newslettera

Bądź zawsze na bieżąco!
Pamiętaj – Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie będziemy wysyłać Ci spamu i nie przekażemy danych w niepowołane ręce. Z newslettera będziesz mógł zawsze zrezygnować.

Używamy aplikacji Mailchimp do zarządzania naszymi subskrybentami. Klikając przycisk "Dołącz" przekazujesz dane Mailchimp celem dalszego przetwarzania. Dowiedz się więcej na stronie naszego partnera

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CREAM BEAR POLAND S.C., z siedzibą w Gdańsku 80-243, ul. Romana Dmowskiego 5, NIP: 9571112292, REGON: 382115307.
Kontakt w sprawie ochrony danych
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się korzystając z jednej z dostępnych możliwości:
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację zatytułowaną „Ochrona Danych Osobowych” na adres e-mail: info@creambear.com.pl,
listownie wysyłając list na adres siedziby Administratora danych wskazanym w pkt. 1,
osobiście w naszej siedzibie, tj. na ul. Romana Dmowskiego 5 w Gdańsku.
W przypadku skierowania korespondencji w/w temacie, Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.
Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane będziemy przetwarzali:
Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO:
w celu wykonania umowy zawartej na odległość,
w celu obsługi gwarancyjnej,
odpowiedzi na zadane pytania.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
w celu prowadzenia dokumentacji księgowej,
w zakresie odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami,
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda):
w celu marketingowym.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CreamBear.com.pl w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, usług doradczych, prawnych, księgowych, audytowych, operatorom pocztowym i kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CreamBear.com.pl i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w Polityce Prywatności, lub gdy CreamBear.com.pl będzie do tego prawnie zobowiązany.
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali do chwili ustania okresów przedawnień (cywilnych i podatkowych) związanych z wykonaniem umowy, dla której dane osobowe zostały zebrane a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu udzielenia zgody lub jej  wycofania.
Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo:
do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ramach sprawowania władzy publicznej,
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych,
do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych lub domniemanego naruszenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku chęci zawarcia umowy konieczne.
Polityka prywatności.
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie administratora zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym Polityka Prywatności

Masz pytania? Napisz do Nas